За връзка с наш сътрудник! 
0884689993

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН VAPER.BG

Уеб сайтът www.vaper.bg (наричани за краткост по-долу "онлайн магазин", "vaper", "ние" или "нас") и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу "Вие", "Вас" или "Ви") в съответствие на следните Общи условия за ползване, както и всички други описани в онлайн магазина правила (наричани за краткост ОУП). Моля, прочетете внимателно ОУП преди регистрацията или поръчки в онлайн магазина. Препоръчваме Ви да запазите копие на ОУП за бъдещи справки. Онлайн магазин www.vaper.bg е собственост на Меритрекс ЕООД, с ЕИК 206035825 и адрес на регистрация. Област Пловдив, община Брезово, с. Стрелци, ул. „3-та“ №2 Ако желаете да осъществите административен контакт с нас, можете да го направите на e-mail: sales@vaper.bg или на телефон: 0885675039.

I.СОБСТВЕНОСТ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Меритрекс ЕООД, е изрично забранено.

II.ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Всяко използване на сайта www.vaper.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
Условията за ползване могат да бъдат изменяни от Меритрекс ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.
Меритрекс ЕООД има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.
Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Меритрекс ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.vaper.bg .
Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.vaper.bg .
Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Маритрекс ЕООД.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

При ползването на www.vaper.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта yслуги При прекратяване на действието на настоящите условия за ползване между Меритрекс ЕООД и Потребителя, Меритрекс ЕООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до sales@vaper.bg .

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МЕРИТРЕКС ЕООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Меритрекс ЕООД при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Меритрекс ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Меритрекс ЕООД.
Меритрекс ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.vaper.bg , след като завърши процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Меритрекс ЕООД се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.
Меритрекс ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.
Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Меритрекс ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги.
Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез и-мейл до www.vaper.bg . Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване.
Потребителят има правото да оттегли съгласието си за обработване на Личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Потребителят може да заяви оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни чрез съобщение на електронната поща на търговеца или чрез писмено уведомление, изпратено по пощата.
Потребителят има право на достъп до обработваните от Меритрекс ЕООД негови Лични данни, както и на информация за това кои негови Лични данни се обработват.
Потребителят има право да поиска от Меритрекс ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.
Потребителят има правото да поиска от Меритрекс ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Меритрекс ЕООД има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато за това са налице условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан навсякъде по-долу Общ регламент относно защитата на данните).
Потребителят има право да изиска от Меритрекс ЕООД ограничаване на обработването на Личните му данни при условията на чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните.
Потребителят има право да получи Личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Меритрекс ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Меритрекс ЕООД и при условията на чл. 20 от Общия регламент относно защитата на данните.

V. ЦЕНИ

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси.
Меритрекс ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, Меритрекс ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 7-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта

VI. ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Меритрекс ЕООДначин и от посочения от Меритрекс ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности.
Меритрекс ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
Меритрекс ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Меритрекс ЕООД обстоятелства.
Меритрекс ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Меритрекс ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
Меритрекс ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. Меритрекс ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
Меритрекс ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената.
Меритрекс ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Меритрекс ЕООД е да възстанови в 7-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

VII. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

При плащане с наложен платеж на поръчаните стоки. Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Меритрекс ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Меритрекс ЕООД посочена на сайта www.vaper.bg и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
В случаи на онлайн плащания или плащания по банков път, Меритрекс ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

VIII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Закупената стока е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Купувача.
Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за продажба от разстояние от страна на Купувача.
Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл: sales@vaper.bg: номер на поръчка, имена на клиент, телефон за връзка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, който подлежи на връщане.
Да изпрати стоката за собствена сметка до посочения от Меритрекс ЕООД адрес, в ненарушен търговски вид, в нейната оригинална опаковка заедно със съпътстваща сделката документация (касов бон, фактура, стокова разписка или др.)
Стоки изпратени за сметка на Меритрекс ЕООД, или изпратени с наложен платеж дължим от Меритекс ЕООД, няма да бъдат приемани.
Възтановяване на сумата от страна на Меритрекс ЕООД се извършва единствено по банков път.
Купувачът НЕ може да претендира за разваляне на договора, и за връщане на стоката в 14-дневния срок регламентиран от Закона за защита на потребителите при възникнал дефект или несъответствие на потребителската стока с договора, ако това се дължи на: дефекти, възникнали от текуща употреба;неправилно използване на закупената стока; неправилно съхранение; дефекти, причинени от механично увреждане и изхабяване или от стихийно бедствие (вода, пясък, огън и т.н.).
Поръчки, които не са напуснали склада на Меритрекс ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез мейл до sales@vaper.bg или чрез телефонно обаждане на тел: 0885675039 Всички стоки преминават през задължителен визуален и технически контрол на качеството, от служител на Меритрекс ЕООД, преди да бъдат предадени на куриерската фирма подизпълнител. Купувача има правото да провери стоката за дефекти и/или несъответствие със нейното описание пред служител на куриерската фирма подизпълнител на Меритрекс ЕООД и ако прецени да откаже поръчката.Транспортните разходи по връщането на такива стоки са за сметка на Купувача.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Стоките предлагани от Меритрекс ЕООД не подлежат на гаранционно обслужване, рекламация относно качеството на потребителските стоки и/или несъответствие на потребителските стоки с договора се приемат единствено при тяхното предаване на клиента от служител на куриерската фирма подизпълнител на Меритрекс ЕООД.

X. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта.
Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт.
Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове.
В случай, че Меритрекс ЕООД констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, Меритрекс ЕООД си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

XI. ΠОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Taзи пoлитиĸa ce oтнacя дo биcĸвитĸи и yeб caйта www.vaper.bg , пoддъpжaни oт Меритрекс ЕООД c aдpec нa peгиcтpaция: Област Пловдив, община Брезово, с. Стрелци, ул. „3-та“ №2 Kaĸвo пpeдcтaвлявaт биcĸвитĸитe?

Биcĸвитĸитe ca фaйлoвe c инфopмaция, вĸлючвaщи нeoгpaничeнo тeĸcтoвo cъдъpжaниe, ĸoитo ce cъxpaнявaт в ĸoмпютpитe нa пoтpeбитeля c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa cъc cъoтвeтния yeб caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт пoтpeбитeлят дa бъдe paзпoзнaт и yeб caйтът дa бъдe aдaптиpaн cпpямo нeгoвитe пpeдпoчитaния. Биcĸвитĸитe oбиĸнoвeнo cъдъpжaт имeтo нa yeб caйтa, ĸъм ĸoйтo пpинaдлeжaт, вpeмeтo, зa ĸoeтo ce cъxpaнявaт нa ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, и yниĸaлeн нoмep.

Зa ĸaĸвo ce изпoлзвaт биcĸвитĸитe?

Биcĸвитĸитe ce изпoлзвaт зa aдaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта ĸъм пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтиĸa, ĸoятo ни пoмaгa дa paзбepeм ĸaĸ пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, ĸoeтo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтpyĸтypa и cъдъpжaниe, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция.

Kaĸви биcĸвитĸи изпoлзвaмe?

Изпoлзвaмe двa видa биcĸвитĸи – вpeмeнни и фиĸcиpaни. Πъpвитe ca вpeмeнни фaйлoвe, ĸoитo ce гeнepиpaт в ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, дoĸaтo тoй нe излeзe oт yeб caйтa или нe зaтвopи дaдeнaтa aплиĸaция (yeб бpayзъp). Фиĸcиpaнитe фaйлoвe ocтaвaт в ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля зa вpeмe, oпpeдeлeнo в пapaмeтpитe нa биcĸвитĸитe, или дoĸaтo нe бъдaт изтpити pъчнo oт пoтpeбитeля.

Биcĸвитĸи, изпoлзвaни oт пapтньopи нa oпepaтop нa eдин yeбcaйт, вĸлючитeлнo бeз oгpaничeниe пoтpeбитeлитe нa yeбcaйтa, ca oбeĸт нa тexни coбcтвeни пoлитиĸи зa пoвepитeлнocт.

Cъдъpжaт ли биcĸвитĸитe личнa инфopмaция?

Личнaтa инфopмaция, ĸoятo ce aĸyмyлиpa чpeз биcĸвитĸитe, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпpeдeлeни oпepaции зa пoтpeбитeля. Taĸaвa инфopмaция ce ĸpиптиpa пo нaчин, ĸoйтo пpaви дocтъпa дo нeя oт нeoтopизиpaни лицa нeвъзмoжeн.

Изтpивaнe нa биcĸвитĸи

Πo пpaвилo aплиĸaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcĸвитĸи пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйĸa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaĸa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa биcĸвитĸи дa бъдe блoĸиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceĸи път, пpeди биcĸвитĸитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa ĸoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c биcĸвитĸи мoжe дa бъдe oтĸpитa в нacтpoйĸитe нa aплиĸaциятa yeб бpayзъpa.

Oгpaничaвaнeтo нa биcĸвитĸитe мoжe дa ce oтpaзи нa няĸoи фyнĸциoнaлнocти нa yeб caйтa.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

КООРДИНАТИТЕ НА "МЕРИТРЕКС" ЕООД СА СЛЕДНИТЕ:

Седалище и адрес на управление: Област Пловдив, община Брезово, Стрелци, ул. „3-та“ №2
ЕИК: 206035825
Идентификационен номер по ЗДДС: BG206035825
Телефон за контакти: 0885675039

Сравнение на продукти