При поръчки над 50 лв.
Безплатна доставка до офис на "СПИДИ"

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН VAPER.BG

Уеб сайтът www.vaper.bg (наричани за краткост по-долу "онлайн магазин", "vaper", "ние" или "нас") и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу "Вие", "Вас" или "Ви") в съответствие на следните Общи условия за ползване, както и всички други описани в онлайн магазина правила (наричани за краткост ОУП). Моля, прочетете внимателно ОУП преди регистрацията или поръчки в онлайн магазина. Препоръчваме Ви да запазите копие на ОУП за бъдещи справки. Онлайн магазин www.vaper.bg е собственост на VAPER.BG Ако желаете да осъществите административен контакт с нас, можете да го направите на e-mail: [email protected] или на телефон: 0885894207

I.ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Всяко използване на сайта www.vaper.bg означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
Условията за ползване могат да бъдат изменяни от VAPER.BG по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.
VAPER.BG има право да осъществява промени на Условията за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.
Във всеки случай на промяна на Условията за ползване VAPER.BG ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.vaper.bg .
Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.vaper.bg.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

При ползването на www.vaper.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта yслуги При прекратяване на действието на настоящите условия за ползване между VAPER.BG и Потребителя, VAPER.BG премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до [email protected] .

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА VAPER.BG

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на VAPER.BG при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от VAPER.BG по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на VAPER.BG.
VAPER.BG изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.vaper.bg , след като завърши процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, VAPER.BG се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.
VAPER.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.
Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от VAPER.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги.
Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез и-мейл до [email protected] . Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване.
Потребителят има правото да оттегли съгласието си за обработване на Личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Потребителят може да заяви оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни чрез съобщение на електронната поща на търговеца или чрез писмено уведомление, изпратено по пощата.
Потребителят има право на достъп до обработваните от VAPER.BG негови Лични данни, както и на информация за това кои негови Лични данни се обработват.
Потребителят има право да поиска от VAPER.BG да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.
Потребителят има правото да поиска от VAPER.BG изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а VAPER.BG има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато за това са налице условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан навсякъде по-долу Общ регламент относно защитата на данните).
Потребителят има право да изиска от VAPER.BG ограничаване на обработването на Личните му данни при условията на чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните.
Потребителят има право да получи Личните данни, които го засягат и които той е предоставил на VAPER.BG, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от VAPER.BG и при условията на чл. 20 от Общия регламент относно защитата на данните.

IV. ЦЕНИ

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси.
VAPER.BG има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, VAPER.BG има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 7-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта

V. ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от VAPER.BG начин и от посочения от VAPER.BG подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности.
VAPER.BG си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.
VAPER.BG не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от VAPER.BG обстоятелства.
VAPER.BG доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. VAPER.BG не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
VAPER.BG има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената.
VAPER.BG уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на VAPER.BG е да възстанови в 7-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

VI. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

При плащане с наложен платеж на поръчаните стоки. Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на VAPER.BG или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на VAPER.BG посочена на сайта www.vaper.bg и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
При електронно плащане с дебитна или кредитна карта Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.
В случаи на онлайн плащания или плащания по банков път, VAPER.BG не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Закупената стока е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Купувача, като разходите за връщане на стоката се заплащат от Купувача.
Възстановяването на заплатената за стоката сума ще се извършва в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за продажба от разстояние от страна на Купувача.
Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл: [email protected]: номер на поръчка, имена на клиент, телефон за връзка, номер на банкова сметка, титуляр на сметката, наименование на продукт, който подлежи на връщане.
Да изпрати стоката за собствена сметка до посочения от VAPER.BG адрес, в ненарушен търговски вид, в нейната оригинална опаковка заедно със съпътстваща сделката документация (касов бон, фактура, стокова разписка или др.)
Стоки изпратени за сметка на VAPER.BG или изпратени с наложен платеж дължим от VAPER.BG няма да бъдат приемани.
Възтановяване на сумата от страна на VAPER.BG се извършва единствено по банков път.
Купувачът НЕ може да претендира за разваляне на договора, и за връщане на стоката в 14-дневния срок регламентиран от Закона за защита на потребителите при възникнал дефект или несъответствие на потребителската стока с договора, ако това се дължи на: дефекти, възникнали от текуща употреба;неправилно използване на закупената стока; неправилно съхранение; дефекти, причинени от механично увреждане и изхабяване или от стихийно бедствие (вода, пясък, огън и т.н.).
Поръчки, които не са напуснали склада на VAPER.BG могат да бъдат анулирани чрез мейл до sal[email protected] или чрез телефонно обаждане на тел: 0885894207. Всички стоки преминават през задължителен визуален и технически контрол на качеството, от служител на VAPER.BG преди да бъдат предадени на куриерската фирма подизпълнител. Купувача има правото да провери стоката за дефекти и/или несъответствие със нейното описание пред служител на куриерската фирма подизпълнител на VAPER.BG и ако прецени да откаже поръчката.Транспортните разходи по връщането на такива стоки са за сметка на Купувача.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Стоките предлагани от VAPER.BG за който е описано на www.vaper.bg разполагат с 3-месеца гаранционен период.

Стоките за който не е упоменато, не подлежат на гаранционно обслужване, рекламация относно качеството на тези стоки и/или несъответствие на тези стоки с договора се приемат единствено при тяхното предаване на клиента от служител на куриерската фирма подизпълнител на VAPER.BG.

IX. ΠОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Taзи пoлитиĸa ce oтнacя дo биcĸвитĸи и yeб caйта www.vaper.bg , пoддъpжaни oт VAPER.BG

Биcĸвитĸитe ca фaйлoвe c инфopмaция, вĸлючвaщи нeoгpaничeнo тeĸcтoвo cъдъpжaниe, ĸoитo ce cъxpaнявaт в ĸoмпютpитe нa пoтpeбитeля c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa cъc cъoтвeтния yeб caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт пoтpeбитeлят дa бъдe paзпoзнaт и yeб caйтът дa бъдe aдaптиpaн cпpямo нeгoвитe пpeдпoчитaния. Биcĸвитĸитe oбиĸнoвeнo cъдъpжaт имeтo нa yeб caйтa, ĸъм ĸoйтo пpинaдлeжaт, вpeмeтo, зa ĸoeтo ce cъxpaнявaт нa ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, и yниĸaлeн нoмep.

Зa ĸaĸвo ce изпoлзвaт биcĸвитĸитe?

Биcĸвитĸитe ce изпoлзвaт зa aдaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта ĸъм пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтиĸa, ĸoятo ни пoмaгa дa paзбepeм ĸaĸ пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, ĸoeтo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтpyĸтypa и cъдъpжaниe, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция.

Kaĸви биcĸвитĸи изпoлзвaмe?

Изпoлзвaмe двa видa биcĸвитĸи – вpeмeнни и фиĸcиpaни. Πъpвитe ca вpeмeнни фaйлoвe, ĸoитo ce гeнepиpaт в ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, дoĸaтo тoй нe излeзe oт yeб caйтa или нe зaтвopи дaдeнaтa aплиĸaция (yeб бpayзъp). Фиĸcиpaнитe фaйлoвe ocтaвaт в ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля зa вpeмe, oпpeдeлeнo в пapaмeтpитe нa биcĸвитĸитe, или дoĸaтo нe бъдaт изтpити pъчнo oт пoтpeбитeля.

Биcĸвитĸи, изпoлзвaни oт пapтньopи нa oпepaтop нa eдин yeбcaйт, вĸлючитeлнo бeз oгpaничeниe пoтpeбитeлитe нa yeбcaйтa, ca oбeĸт нa тexни coбcтвeни пoлитиĸи зa пoвepитeлнocт.

Cъдъpжaт ли биcĸвитĸитe личнa инфopмaция?

Личнaтa инфopмaция, ĸoятo ce aĸyмyлиpa чpeз биcĸвитĸитe, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпpeдeлeни oпepaции зa пoтpeбитeля. Taĸaвa инфopмaция ce ĸpиптиpa пo нaчин, ĸoйтo пpaви дocтъпa дo нeя oт нeoтopизиpaни лицa нeвъзмoжeн.

Изтpивaнe нa биcĸвитĸи

Πo пpaвилo aплиĸaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcĸвитĸи пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйĸa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaĸa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa биcĸвитĸи дa бъдe блoĸиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceĸи път, пpeди биcĸвитĸитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa ĸoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c биcĸвитĸи мoжe дa бъдe oтĸpитa в нacтpoйĸитe нa aплиĸaциятa yeб бpayзъpa.

Oгpaничaвaнeтo нa биcĸвитĸитe мoжe дa ce oтpaзи нa няĸoи фyнĸциoнaлнocти нa yeб caйтa.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected] , [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

КООРДИНАТИТЕ НА VAPER.BG СА СЛЕДНИТЕ:

Телефон за контакти: 0885894207

Сравнение на продукти